۱ مطلب با موضوع «مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی» ثبت شده است

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی :

 

۱- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی (از حوزه مالیاتی محل دریافت نمایید).

 

۲- اصل و کپی آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور.

 

۳- اصل و کپی اساسنامه (سال مالی شرکت مشخص گردد).

 

4- اصل و کپی شرکت نامه و اظهارنامه ثبت شرکت.

 

5- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و صاحبان امضای مجاز.

 

6- گواهی امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی.